DIWEDDARIAD AR FRECHU RHAG COVID – 19 A SUT I WNEUD APWYNTIAD AM FRECHIAD / LATEST COVID – 19 INFORMATION AND HOW TO BOOK A VACCINATION

Diweddariad ar Frechu rhag COVID-19 08.06.21

Gan Gill Harris – Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth

Diolch i ymdrechion anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, rydym yn parhau i gyflawni rôl allweddol o ran cyflwyno brechlynnau ac mae Cymru’n arwain y byd yn hyn o beth.

Erbyn hyn, mae 84 y cant o’r holl oedolion cymwys yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 64 y cant o unigolion rhwng 18 a 29 oed, wedi derbyn dos cyntaf o’r brechlyn rhag COVID-19, tra bod hanner y boblogaeth gymwys wedi cael eu hamddiffyn yn llawn gyda’r ddau ddos.

Rydym yn parhau i storio’r brechlyn ym mreichiau pobl, gan roi ein cyflenwad cyn gynted ag y caiff ei dderbyn.

Mae brechlyn COVID-19 bellach wedi’u cynnig i’r holl oedolion cymwys yng Ngogledd Cymru ac rydym yn annog y 87,500 o bobl nad ydynt wedi trefnu apwyntiad eto i wneud hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth trefnu apwyntiad ar-lein newydd.

Gadael neb ar ôl

Dros yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn gwella ein hymdrechion i sicrhau na fydd neb yn cael eu gadael ar ôl.

Gallai sicrhau bod y 15 y cant o’n poblogaeth gymwys sy’n weddill yn cael eu brechu cyn i amrywiolyn Delta, neu amrywiolion eraill sy’n peri pryder gydio, gael effaith sylweddol ar ein gallu i ddychwelyd i fywyd normal ac i barhau i fwynhau rhywfaint o’r rhyddid sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar.

Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i ni groesawu twristiaid o bob rhan o’r DU dros fisoedd yr haf.

Dros yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn anfon negeseuon testun a llythyrau at y 87,500 o bobl nad ydynt wedi trefnu dos cyntaf eto. Byddwn hefyd yn ymgymryd â hysbysebion ar y radio, ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, yn cyhoeddi gwybodaeth yn y wasg leol, ac yn ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd yn ein cymunedau.

Bydd ein timau brechu’n parhau i gynnal sesiynau gwybodaeth mewn archfarchnadoedd lleol, canolfannau siopa a mannau eraill lle bo nifer fawr o ymwelwyr, er mwyn ateb a mynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gan bobl ynghylch y brechlyn rhag COVID-19. Byddwn hefyd yn targedu cymunedau lle mae’r nifer sy’n manteisio ar y brechlyn yn is na’r lefel gyfartalog.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi gallu trefnu eich apwyntiad eto, neu os gwnaethoch wrthod y brechlyn pan gafodd ei gynnig yn y lle cyntaf a’ch bod wedi newid eich meddwl ers hynny. Mae’r drws ar agor bob amser ac nid yw’n rhy hwyr i newid eich meddwl.

Os bydd gennych unrhyw bryderon ynghylch derbyn y brechlyn, dylech drefnu eich apwyntiad a’i fynychu, fel y gallwn gymryd yr amser i drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych, cyn i chi benderfynu p’un ai i’w derbyn.

Unwaith eto, rydym yn apelio ar bobl sy’n ansicr ynghylch derbyn y brechlyn i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth yn ymwneud â pha un i gael eu brechu, yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf o ffynonellau dibynadwy. Mae gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn fan cychwyn gwych.

Lansio ein gwasanaeth trefnu apwyntiadau ar-lein

Sylwer:

  • Mae’n haws o lawer erbyn hyn i bobl drefnu eu dosiau cyntaf a’u hail ddosiau trwy’r gwasanaeth trefnu apwyntiad ar-lein ar ein gwefan
  • Mae ystod o ddyddiadau ac amseroedd apwyntiad ar gael, a  chaiff clinigau brechu eu cynnal mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru
  • Gall y rhai na allant drefnu ar-lein ffonio ein Canolfan Gyswllt Brechu rhag COVID-19 bwrpasol ar 03000 840004
  • Efallai hefyd y byddwn yn parhau i gynnal sesiynau brechu galw heibio ar fyr rybudd, er mwyn gwella hyblygrwydd a sicrhau y byddwn yn parhau i osgoi gwastraffu unrhyw frechlynnau

Pwysigrwydd cael eich ail ddos

Mae data o’r byd go iawn yn dangos bod brechlynnau Pfizer ac AstraZeneca yn hynod effeithiol yn erbyn straen amrywiolyn Delta ar ôl dau ddos, felly mae’n hollbwysig bod pobl yn parhau i fynychu eu hapwyntiadau ail ddos, er mwyn eu hamddiffyn gymaint â phosibl.

Rydym yn parhau i fonitro achosion o amrywiolyn Delta yn ofalus yn ein cymunedau, ac mae gennym y gallu i ddwyn apwyntiadau ail ddos ymlaen, gan ddefnyddio ein cyflenwad o’r dos cyntaf, os bydd angen.

Mae hyn yn cael ei adolygu’n rheolaidd, yn seiliedig ar y dystiolaeth a’r data diweddaraf sydd ar gael.

COVID-19 Vaccination Update 08.06.21

From Gill Harris – Executive Director of Nursing and Midwifery

Thanks to the incredible efforts of our staff and volunteers, we are continuing to play a key role in Wales’ world leading vaccination rollout.

Eighty-four per cent of all eligible adults in North Wales, including sixty-four per-cent of 18-29 year-olds, have now had a first dose of the COVID-19 vaccine, while half of the eligible population have had the full protection of both doses.

We are continuing to store the vaccine in people’s arms, administering our supply as quickly as it is received.

The COVID-19 vaccine has now been offered to all eligible adults in North Wales and we are urging the 87,500 people who have yet to come forward to book an appointment using our new online booking service.

Leaving nobody behind

In the coming weeks, we’ll be stepping up our efforts to ensure that nobody is left behind.

Getting the remaining 15 per cent of our eligible population vaccinated before the Delta variant, or other variants of concern take hold, could have a significant impact on our ability to return to life as normal and continue to enjoy some of the freedoms that have recently been restored.

This is especially important as we welcome tourists from across the UK during the summer months.

Those aged 30-39 are a key target group, as take up is currently lowest among this age group.

In the coming weeks we will send text messages and letters to the 87,500 people who have yet to book a first dose. We will also undertake radio advertising, a social media campaign, publish information in the local press, and carry out engagement with hard to reach groups in our communities.

Our vaccination teams will continue to hold information sessions in local supermarkets, shopping centres and other areas of high footfall, in order to answer and address any questions or concerns people have about the COVID-19 vaccine. We will also be targeting communities where take up of the vaccine is lower than average.

Please don’t worry if you’ve not been able to book your appointment just yet, or you turned down the vaccine when it was first offered and have since changed your mind. The door is always open and it’s not too late to change your mind.

If you have any concerns about receiving the vaccine, please book and attend your appointment, so we can take the time to discuss any concerns you have, before you decide whether to go ahead.

We are again appealing for people who are hesitant about receiving the vaccine to make an informed decision about whether to be vaccinated, based on the latest information from trusted sources. The Public Health Wales website is a great place to start

Launch of our online booking service

Please note that:

  • It’s now easier than ever for people to book their first and second doses through the online booking service on our website
  • A range of appointment dates and times are available, with vaccination clinics being held in locations across North Wales
  • Those who are unable to book online are able to call our dedicated COVID-19 Vaccination Contact Centre on 03000 840004
  • We may also continue to hold short notice vaccination drop in sessions, in order to increase flexibility and ensure that we continue to avoid any vaccine wastage

The importance of having your second dose

Real world data shows that the Pfizer and AstraZeneca vaccines are highly effective against the strain of the Delta variant after two doses, so it’s vital that people continue to attend their second dose appointments, in order to obtain the most effective protection.

We are continuing to carefully monitor cases of the Delta variant in our communities, and have the ability to bring forward second dose appointments using our first dose supply, if necessary.

This is being regularly reviewed, based on the latest available evidence and data.

Tagged with:
News Posted in Uncategorized